a

Preporuka u vezi sa raseljavanjem neformalnih romskih naselja