a

A polgári jogvédő független és önálló állami szerv, melynek megbízatása a szabadságok és jogok tiszteletben tartását védje és fejlessze. A polgári jogvédő mentelmi joga lehetővé teszi számára a függetlenséget és önállóságát a munkájában. A polgári jogvédő különös figyelmet szentel az alábbiak védelmének:

  • a nemzeti kisebbségek jogai
  • gyermekjogok
  • fogyatékkal élő személyek jogai
  • a szabadságuktól megfosztott személyek jogai
  • a nemek egyenlősége

A polgári jogvédő ellenőrzi, a panaszban foglaltak felülvizsgálásával vagy saját kezdeményezése szerint eljárva, vajon az állami közigazgatási szervek, a köztársasági vagyonjogi ügyész, a polgárokkal szemben közmegbízatásokat ellátó szervek és szervezetek a Szerb Köztársaság törvényeivel és egyéb jogszabályaival, vagy a jó közigazgatás elveivel összhangba járnak-e el.

A polgári jogvédőnek a Szerb Köztársaság Alkotmányában és A polgári jogvédőről szóló törvényben meghatározott szerepe, hogy személyes tekintélyével és az intézmény tekintélyével folyamatosan hatást gyakoroljon az emberi szabadságok és jogok tiszteletben tartására. A polgári jogvédőnek érvekkel alátámasztva kell meggyőznie az illetékes közigazgatási szerveket a mulasztásokról, azok elhárításának szükségességéről, és a munkamód megváltoztatásának szükségességéről.

A polgári jogvédő azonban még sem az „önkéntes” jog intézménye. A közigazgatási szervek, törvényben megállapított kötelezettségük, hogy együttműködjenek a polgári jogvédővel, lehetővé tegyék számára a hivatalos helyiségekbe való belépést és rendelkezésére bocsássák az összes adatot, tekintet nélkül a titkosság szintjére, ha a folyamatban lévő eljárás érdekét szolgálja. A polgári jogvédőnek jogában áll beszélgetést folytatni a közigazgatási szerv minden dolgozójával, a közigazgatási szerv tisztségviselője pedig köteles azt lehetővé tenni számára, ha az eljárást érdekét szolgálja,

A polgári jogvédő nyilvánosan ajánlhatja a polgárok jogainak megsértéséért felelős tisztségviselő felmentését. A polgári jogvédő fegyelmi eljárás megindítását kérheti a polgárok jogainak megsértésért közvetlenül felelős közigazgatási szerv dolgozójával szemben.

A polgári jogvédő meg van hatalmazva, hogy az illetékes szervhez kérelmet, illetve feljelentést nyújtson be bűnvádi, szabálysértési vagy egyéb megfelelő eljárás megindítására, ha a közigazgatási szerv tisztségviselőjének vagy dolgozójának cselekményeiben bűn- vagy egyéb büntetendő elemet vél.

A polgári jogvédőt a Nemzetgyűlés nevezi ki és menti fel, és a Nemzetgyűlésnek felel munkájáért.

A Szerb Köztársaság, első polgári jogvédőjének megválasztásával a polgárok és a hatalom közötti demokratikus viszonyok fejlesztését választotta. A polgári jogvédő intézményének végső célja, hogy hozzájáruljon a polgárok szabadságai és jogai, egyenlőségi elvei és méltósága megvalósításához.