a

AMENDAMENTIN NË PROPOZIMIN E LIGJIT PËR NDRYSHIMIN E LIGJIT  PËR PROCEDURË JASHTËKONTESTIMORE