a

Të nderuar qytetarë ,

Realizimi dhe mbrojtja e të drejtave Tuaja si dhe përcaktimi ligjor dhe i drejtë i përgjegjësive tuaja janë në rend të parë përgjegjësi e shtetit dhe të të gjitha institucioneve dhe punonjësit janë të obliguar që kësaj pune t'i qasen me ndërgjegje dhe me përkushtim. Shumica e tyre edhe e bëjnë një gjë të tillë .

Megjithatë, asgjë nuk është e përsosur , as njerëzit e as shteti . Për ate edhe ekzistojnë  mekanizmat me të cilët shteti siguron përmirësimin e padrejtësive të cilat në emër të tij i bënë ndonjëri. Mbrojtësi i qytetarëve, përkatësisht Ombudsmani është njëri nga ata – i cili vepron, sipas rregullit , atëherë kur institucionet tjera dështojnë ose rregullat dhe procedurat e tyre nuk iu mundësojnë që në mënyrë efikase t'iu ndihmojnë.

Nëse mendoni se të drejtat tuaja njerëzore, përkatësisht të drejtat dhe liritë e pakicave janë të shkelura , përderisa organi i pushtetit ka vepruar ndaj jush apo vepron me keqdashje , pa ndërgjegjshëm , me arbitraritet ; në qoftë se me vetëdije iu dëmtojnë ose ju nënçmojnë për shkak të ndonjë veçorie tuaj personale ; dhe nëse jeni përpjekur pa sukses për të eliminuar padrejtësitë , dhe ende jeni të bindur se keni të drejtë – atëherë drejtojuni ombudsmanit . Bëjeni ate veçanërisht nëse keni përjetuar padrejtësi  për shkak të ndonjë veçorie personale.

Bashkëpunëtorët e mij dhe unë do të vërtetojmë çdo pretendim tuajin , do të marrin në konsideratë jo vetëm dispozitat ligjore , por edhe të gjitha faktet dhe rrethanat tjera objektive dhe paanshmërisht do të vërtetojmë se a jeni ju të dëmtuar , ose do t'iu sugjerojmë një mekanizëm tjetër për të mbrojtur të drejtat dhe interesat Tuaja . Në qoftë se vërtetojmë ndonjë lëshim të bërë nga ndokush, do të kërkojmë që të bëhet korrigjimi dhe do të sugjerojnë mënyrën për të bërë atë . Nuk mundemi , megjithate , të ndryshojmë vendimin apo procedurën për të cilën ankoheni . Me forcën e argumenteve , me presionin e opinionit publik dhe me autoritetin e institucionit të cilën e përfaqësojmë mundemi që organin para të cilit ju realizoni të drejtat tuaja , interesat e bazuara ligjore , ose i cili Ju përcakton obligimet t'a bindim se është e nevojshme që të korrigjoj gabimin . Nëse jeni të bindur se keni të drejtë , atëherë bëhuni këmbëngulës . Por nëse ju refuzoni çdo mundësi që keni , atëherë mund të jenë të zhgënjyer. Çdo e drejtë është e kufizuar nga të drejtat e të tjerëve dhe i ka dy anë – autorizimet dhe detyrimet . Të jeni të përgatitur për të pranuar të dyjat .