a

AMENDAMENTIN NË PROPOZIMIN E LIGJIT PËR NDRYSHIMIN E LIGJIT PËR PROCEDURË JASHTËKONTESTIMORE