a

 "Mbrojtësi i qytetarëve i Republikës së Serbisë (Ombudsmani) mbron të drejtat e Juaja duke kontrolluar punën e organeve të administratës publike.
Nëse konsideroni se organet e administratës publike ndaj Juve kanë vepruar në mënyrë të pandërgjegjshme, me arbitraritet apo në ndonjë mënyrë tjetër kanë shkelur dinjitetin Tuaj – atëherë jeni në vendin e duhur.
"

sj potpis